Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania » Zarządzanie w administracji publicznej
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania » Zarządzanie w administracji publicznej

58- 570 Jelenia Góra, Dolnośląskie
Ul. Cieplicka 180, Zobacz na mapie
Tel: (75) 755-35-43
Fax:  
WWW: http://www.wsmlca.edu.pl
Email: zod@wsm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie w administracji publicznej Zarządzanie w administracji publicznej - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie w administracji publicznej - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Wykaz przedmiotów


Wybrane przedmioty, których uczą się studenci w ramach specjalności:

 

GRUPA PRZEDMIOTÓW PODSTWOWYCH

Podstawy zarządzania

Nauka o organizacjach

Makroekonomia

Finanse

Prawo

Matematyka

Statystyka opisowa

 

GRUPA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie jakością

Informatyka w zarządzaniu

Marketing

Badania marketingowe

Rachunkowość finansowa

Finanse przedsiębiorstw

 

GRUPA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

Prawo konstytucyjne

Prawo administracyjne

Polityka społeczna

Prawo ochrony środowiska

Prawo konsumenckie

Historia doktryn politycznych

Postępowanie administracyjne

Podstawy prawa karnego

Prawo europejskie

Prawo międzynarodowe

Ustrój i zadania samorządu terytorialnego

Organy ochrony prawnej


Sylwetka absolwenta


Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie w ramach specjalności zarządzanie administracją publiczną jest przygotowanie do sprawowania czynności kierowniczych i administracyjnych we władzach gminy, powiatu, miasta i województwa. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwoli na kompetentne podejmowanie decyzji opartych o obowiązujący, a zarazem stale doskonalony system norm prawnych regulujących wszystkie sfery życia społeczeństwa, od spraw dotyczących np. ochrony środowiska naturalnego po kwestie współudziału w tworzeniu i zabezpieczaniu mienia komunalnego, spółdzielczego, itd.

W trakcie studiów student zostaje wyposażony w wiedzę ogólnospołeczną, matematyczną, ekonomiczną, prawną i menedżerską, z zakresu metod i technik zarządzania, humanistyczno – menedżerską i informatyczną. Wiedza ekonomiczno-menedżerska pozwoli rozumieć funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa jego funkcje podstawowe (obsługa związana z funkcjami podstawowymi i kierowniczymi). W celu właściwej realizacji wymienionych funkcji niezbędne jest przyswojenie przez studiujących informacji dotyczących wykorzystania w procesie zarządzania metod i technik, narzędzi informatycznych, licznych ustaleń z zakresu socjologii i psychologii społecznej, wreszcie z różnych gałęzi nauk prawnych, zwłaszcza prawa administracyjnego, prawa podatkowego, karno-skarbowego, celnego i dewizowego, prawa pracy.

Szczegółowe natomiast umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia są związane zarówno z kształceniem podstawowym, kierunkowym, jak i specjalnościowo - specjalizacyjnym.

 

Umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia podstawowego i kierunkowego dotyczą przede wszystkim:

 

 • analizowania przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz formułowania celów strategicznych i strategii działania,

 • marketingowego kształtowania działalności przedsiębiorstwa, w tym również handlowego i usługowego,

 • prowadzenia badań rynkowych i marketingowych,

 • dokonywania rachunku ekonomicznego i oceny efektywności gospodarowania,

 • prowadzenia rachunkowości,

 • rozwiązywania zadań odnoszących się do finansów przedsiębiorstwa,

 • analizowania zachowań pracowniczych,

 • analizowania, diagnozowania i projektowania systemu zarządzania produkcją oraz związanych z nią systemów logistycznych,

 • zarządzanie kadrami,

 • wykorzystania metod statystyki matematycznej i ekonometrii do konkretyzacji

i weryfikacji zależności między wielkościami ekonomicznymi,

 • analizowania, projektowania i wykorzystania systemów przetwarzania danych.

 

Z kolei umiejętności nabyte w toku kształcenia specjalnościowo-specjalizacyjnego sprowadzają się głównie do:

 • zastosowania podstawowych zasad prawa we wszystkich procesach decyzyjnych oraz wykładni prawa,

 • prowadzenia działalności zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska (stosowanie przepisów o gospodarce odpadami, ochronie gleby, powietrza, wód, o ochronie roślin i zwierząt, prawa emisyjnego oraz procedur postępowania administracyjnego w tej dziedzinie),

 • stosowania przepisów prawa konstytucyjnego a w szczególności samej Konstytucji RP (znajomości zakresu działania i kompetencji instytucji władzy państwowej, organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej),

 • wykorzystywania materialnych przepisów prawa administracyjnego m.in. w toku podejmowania decyzji administracyjnych,

 • posługiwania się procedurami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi,

 • interpretacji i stosowania zasad i instytucji prawa konsumenckiego,

 • poruszania się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, instytucji UE, zakresu ich kompetencji oraz korzystania z programów socjalnych i strukturalnych UE,

 • rozpoznawania działań będących w sprzeczności z przepisami karnymi, odpowiedniej reakcji na takie działania i znajomości podstawowych zasad procedury karnej,

 • rozwiązywania szerokiego wachlarza problemów polityki społecznej, a w szczególności stosowania mechanizmów polityki mieszkaniowej, edukacyjnej, walki z bezrobociem, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, walki z ubóstwem itd.,

 • interpretacji i stosowania przepisów prawa międzynarodowego publicznego,

 • zarządzania finansami instytucji publicznych (instytucji budżetowych, samorządowych, itd.) w oparciu o przepisy prawa finansowego,

 • wykonywania zadań samorządu terytorialnego, analizy jego funkcjonowania i finansowania,

 • powadzenia racjonalnej gospodarki zasobami przestrzennymi jednostki samorządowej w oparciu o przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym ,

 • wykorzystywania instrumentów ochrony prawnej, ich organów i instytucji,

 • wykorzystywania wiedzy z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych.

W toku rozwiązywania wymienionych problemów zostanie wykorzystana znajomość zagadnień socjologicznych, psychologicznych, etyki biznesu, prawnych (w tym dotyczących papierów wartościowych) i komunikacji społecznej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oznacza to, że absolwent posiądzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów menedżerskich.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Znajduje zatrudnienie przede wszystkim w komórkach finansowych przedsiębiorstw. Ze względu na szerokie kształcenie kierunkowe może otrzymać funkcje w dowolnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Będzie mógł być także zatrudniony w bankach, organizacjach ubezpieczeniowych, instytucjach publicznych.