Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania » Zarządzanie przedsiębiorstwem
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania » Zarządzanie przedsiębiorstwem

58- 570 Jelenia Góra, Dolnośląskie
Ul. Cieplicka 180, Zobacz na mapie
Tel: (75) 755-35-43
Fax:  
WWW: http://www.wsmlca.edu.pl
Email: zod@wsm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie przedsiębiorstwem - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie przedsiębiorstwem - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Wykaz przedmiotów


Wybrane przedmioty, których uczą się studenci w ramach specjalności:

 

GRUPA PRZEDMIOTÓW PODSTWOWYCH

Podstawy zarządzania

Nauka o organizacjach

Makroekonomia

Finanse

Prawo

Matematyka

Statystyka opisowa

 

GRUPA PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie jakością

Informatyka w zarządzaniu

Marketing

Badania marketingowe

Rachunkowość finansowa

Finanse przedsiębiorstw

 

GRUPA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

Prawo podatkowe

Gospodarka środkami trwałymi

Zarządzanie produkcją

Działalność inwestycyjna

Rynek kapitałowo-pieniężny

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie wiedzą

Ubezpieczenia gospodarcze

Biznes plan

Diagnostyka ekonomiczna

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Logistyka krajowa i międzynarodowa


Sylwetka absolwenta


Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie w ramach specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem jest przygotowanie do sprawowania czynności kierowniczych w przedsiębiorstwie zarówno na szczeblach naczelnych kierownictwa, jak i na szczeblach pośrednich i niższych. Podstawę w tym względzie stwarza poznanie zasad funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, analizowania zachodzących w nim zjawisk i procesów gospodarczych oraz procesów społecznych, a jednocześnie przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa.

W trakcie studiów student zostaje wyposażony w wiedzę ogólnospołeczną, matematyczną, ekonomiczną i menedżerską, z zakresu metod i technik zarządzania, humanistyczno – menedżerską, prawną i informatyczną. Wiedza ekonomiczno-menedżerska dotyczy spełnienia związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa funkcji podstawowych (odnoszących się do działalności podstawowej), kierowniczych (zarządzania) oraz pomocniczych (stanowiących obsługę funkcji podstawowych i kierowniczych). W celu właściwej realizacji wymienionych funkcji wymagane jest nabycie przez studenta wiedzy z zakresu wykorzystania w procesie zarządzania metod i technik, narzędzi informatycznych, wiedzy humanistyczno-menedżerskiej (głównie socjologiczno-psychologicznej) i prawnej. Z całością ma związek przewidziane programem studiów przyswojenie wiedzy matematycznej.

Szczegółowe natomiast umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia są związane zarówno z kształceniem podstawowym, kierunkowym, jak i specjalnościowo - specjalizacyjnym.

Umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia podstawowego i kierunkowego dotyczą przede wszystkim:

 

 • analizowania przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz formułowania celów strategicznych i strategii działania,

 • marketingowego kształtowania działalności przedsiębiorstwa, w tym również handlowego i usługowego,

 • prowadzenia badań rynkowych i marketingowych,

 • dokonywania rachunku ekonomicznego i oceny efektywności gospodarowania,

 • prowadzenia rachunkowości,

 • rozwiązywania zadań odnoszących się do finansów przedsiębiorstwa,

 • analizowania zachowań pracowniczych,

 • analizowania, diagnozowania i projektowania systemu zarządzania produkcją oraz związanych z nią systemów logistycznych,

 • zarządzanie kadrami,

 • wykorzystania metod statystyki matematycznej i ekonometrii do konkretyzacji i weryfikacji zależności między wielkościami ekonomicznymi,

 • analizowania, projektowania i wykorzystania systemów przetwarzania danych.

 

Z kolei umiejętności nabyte w toku kształcenia specjalnościowo - specjalizacyjnego sprowadzają się głównie do:

 • gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie,

 • badania efektywności ekonomicznej rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych,

 • rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem banku
  i innych instytucji kapitałowo-pieniężnych,

 • interpretacji i stosowania przepisów ubezpieczeniowych
  w działalności przedsiębiorstwa,

 • szacowania ryzyka decyzji finansowych,

 • analizowania, diagnozowania i projektowania systemów logistycznych,

 • sporządzania biznes planów,

 • projektowania i implementacji komputerowych systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w organizacji oraz opracowania komputerowych narzędzi wspomagających wybrane procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie,

 • zarządzania jakością.

 

W toku rozwiązywania wymienionych problemów zostanie wykorzystana znajomość zagadnień socjologicznych, psychologicznych, etyki biznesu, prawnych Oznacza to, że absolwent posiądzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów menedżerskich.

 

Studia są trzyletnie (6 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Znajduje zatrudnienie przede wszystkim w komórkach finansowych przedsiębiorstw. Ze względu na szerokie kształcenie kierunkowe może otrzymać funkcje w dowolnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Będzie mógł być także zatrudniony w bankach, organizacjach ubezpieczeniowych, instytucjach publicznych. Kontynuując studia na uzupełniających studiach magisterskich może otrzymać tytuł zawodowy magistra.