Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania i Marketingu » Zarządzanie w administracji publicznej
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania i Marketingu » Zarządzanie w administracji publicznej

59-220 Legnica, Dolnośląskie
Ul. Korfantego 4, Zobacz na mapie
Tel: (76) 855-16-00
Fax: (76) 855-16-24
WWW: http://www.wsmlca.edu.pl
Email: sekretariat@wsm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie w administracji publicznej Zarządzanie w administracji publicznej - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie w administracji publicznej - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie w administracji publicznej - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie w administracji publicznej - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Sylwetka absolwenta


Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie w ramach specjalności zarządzanie administracją publiczną jest przygotowanie do sprawowania czynności kierowniczych i administracyjnych we władzach gminy, powiatu, miasta i województwa. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwoli na kompetentne podejmowanie decyzji opartych o obowiązujący, a zarazem stale doskonalony system norm prawnych regulujących wszystkie sfery życia społeczeństwa, od spraw dotyczących np. ochrony środowiska naturalnego po kwestie współudziału w tworzeniu i zabezpieczaniu mienia komunalnego, spółdzielczego, itd.

W trakcie studiów student zostaje wyposażony w wiedzę ogólnospołeczną, matematyczną, ekonomiczną, prawną i menedżerską, z zakresu metod i technik zarządzania, humanistyczno ? menedżerską i informatyczną. Wiedza ekonomiczno-menedżerska pozwoli rozumieć funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa jego funkcje podstawowe (obsługa związana z funkcjami podstawowymi i kierowniczymi). W celu właściwej realizacji wymienionych funkcji niezbędne jest przyswojenie przez studiujących informacji dotyczących wykorzystania w procesie zarządzania metod i technik, narzędzi informatycznych, licznych ustaleń z zakresu socjologii i psychologii społecznej, wreszcie z różnych gałęzi nauk prawnych, zwłaszcza prawa administracyjnego, prawa podatkowego, karno-skarbowego, celnego i dewizowego, prawa pracy.

Szczegółowe natomiast umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia są związane zarówno z kształceniem podstawowym, kierunkowym, jak i specjalnościowo - specjalizacyjnym.

 

Umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia podstawowego i kierunkowego dotyczą przede wszystkim:

 

 • analizowania przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz formułowania celów strategicznych i strategii działania,

 • marketingowego kształtowania działalności przedsiębiorstwa, w tym również handlowego i usługowego,

 • prowadzenia badań rynkowych i marketingowych,

 • dokonywania rachunku ekonomicznego i oceny efektywności gospodarowania,

 • prowadzenia rachunkowości,

 • rozwiązywania zadań odnoszących się do finansów przedsiębiorstwa,

 • analizowania zachowań pracowniczych,

 • analizowania, diagnozowania i projektowania systemu zarządzania produkcją oraz związanych z nią systemów logistycznych,

 • zarządzanie kadrami,

 • wykorzystania metod statystyki matematycznej i ekonometrii do konkretyzacji

i weryfikacji zależności między wielkościami ekonomicznymi,

 • analizowania, projektowania i wykorzystania systemów przetwarzania danych.

 

Z kolei umiejętności nabyte w toku kształcenia specjalnościowo-specjalizacyjnego sprowadzają się głównie do:

 • zastosowania podstawowych zasad prawa we wszystkich procesach decyzyjnych oraz wykładni prawa,

 • prowadzenia działalności zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska (stosowanie przepisów o gospodarce odpadami, ochronie gleby, powietrza, wód, o ochronie roślin i zwierząt, prawa emisyjnego oraz procedur postępowania administracyjnego w tej dziedzinie),

 • stosowania przepisów prawa konstytucyjnego a w szczególności samej Konstytucji RP (znajomości zakresu działania i kompetencji instytucji władzy państwowej, organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej),

 • wykorzystywania materialnych przepisów prawa administracyjnego m.in. w toku podejmowania decyzji administracyjnych,

 • posługiwania się procedurami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi,

 • interpretacji i stosowania zasad i instytucji prawa konsumenckiego,

 • poruszania się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, instytucji UE, zakresu ich kompetencji oraz korzystania z programów socjalnych i strukturalnych UE,

 • rozpoznawania działań będących w sprzeczności z przepisami karnymi, odpowiedniej reakcji na takie działania i znajomości podstawowych zasad procedury karnej,

 • rozwiązywania szerokiego wachlarza problemów polityki społecznej, a w szczególności stosowania mechanizmów polityki mieszkaniowej, edukacyjnej, walki z bezrobociem, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, walki z ubóstwem itd.,

 • interpretacji i stosowania przepisów prawa międzynarodowego publicznego,

 • zarządzania finansami instytucji publicznych (instytucji budżetowych, samorządowych, itd.) w oparciu o przepisy prawa finansowego,

 • wykonywania zadań samorządu terytorialnego, analizy jego funkcjonowania i finansowania,

 • powadzenia racjonalnej gospodarki zasobami przestrzennymi jednostki samorządowej w oparciu o przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym ,

 • wykorzystywania instrumentów ochrony prawnej, ich organów i instytucji,

 • wykorzystywania wiedzy z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych.

W toku rozwiązywania wymienionych problemów zostanie wykorzystana znajomość zagadnień socjologicznych, psychologicznych, etyki biznesu, prawnych (w tym dotyczących papierów wartościowych) i komunikacji społecznej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oznacza to, że absolwent posiądzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów menedżerskich.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Znajduje zatrudnienie przede wszystkim w komórkach finansowych przedsiębiorstw. Ze względu na szerokie kształcenie kierunkowe może otrzymać funkcje w dowolnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Będzie mógł być także zatrudniony w bankach, organizacjach ubezpieczeniowych, instytucjach publicznych.


Sylwetka absolwenta


Celem kształcenia na kierunku zarządzanie w ramach specjalności zarządzanie administracją publiczną jest przygotowanie do sprawowania czynności kierowniczych i administracyjnych we władzach gminy, powiatu, miasta i województwa. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwoli na kompetentne podejmowanie decyzji opartych o obowiązujący, a zarazem stale doskonalony system norm prawnych regulujących wszystkie sfery życia społeczeństwa, od spraw dotyczących np. ochrony środowiska naturalnego po kwestie współudziału w tworzeniu i zabezpieczaniu mienia komunalnego, spółdzielczego, itd.

W trakcie studiów student zostaje wyposażony w wiedzę ogólnospołeczną, matematyczną, ekonomiczną, prawną i menedżerską, z zakresu metod i technik zarządzania, humanistyczno – menedżerską i informatyczną. Wiedza ekonomiczno-menedżerska pozwoli rozumieć funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa jego funkcje podstawowe (obsługa związana z funkcjami podstawowymi i kierowniczymi). W celu właściwej realizacji wymienionych funkcji niezbędne jest przyswojenie przez studiujących informacji dotyczących wykorzystania w procesie zarządzania metod i technik, narzędzi informatycznych, licznych ustaleń z zakresu socjologii i psychologii społecznej, wreszcie z różnych gałęzi nauk prawnych, zwłaszcza prawa administracyjnego, prawa podatkowego, karno-skarbowego, celnego i dewizowego, prawa pracy.

Szczegółowe natomiast umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia są związane zarówno z kształceniem podstawowym, kierunkowym, jak i specjalnościowo - specjalizacyjnym.

Umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia podstawowego i kierunkowego dotyczą przede wszystkim:

 

 • analizowania przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz formułowania celów strategicznych i strategii działania,

 • marketingowego kształtowania działalności przedsiębiorstwa, w tym również handlowego i usługowego,

 • prowadzenia badań rynkowych i marketingowych,

 • dokonywania rachunku ekonomicznego i oceny efektywności gospodarowania,

 • prowadzenia rachunkowości,

 • rozwiązywania zadań odnoszących się do finansów przedsiębiorstwa,

 • analizowania zachowań pracowniczych,

 • analizowania, diagnozowania i projektowania systemu zarządzania produkcją oraz związanych z nią systemów logistycznych,

 • zarządzanie kadrami,

 • wykorzystania metod statystyki matematycznej i ekonometrii do konkretyzacji i weryfikacji zależności między wielkościami ekonomicznymi,

 • analizowania, projektowania i wykorzystania systemów przetwarzania danych.

 

Z kolei umiejętności nabyte w toku kształcenia specjalnościowo-specjalizacyjnego sprowadzają się głównie do:

 • zastosowania podstawowych zasad prawa we wszystkich procesach decyzyjnych oraz wykładni prawa,

 • prowadzenia działalności zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska (stosowanie przepisów o gospodarce odpadami, ochronie gleby, powietrza, wód, o ochronie roślin i zwierząt, prawa emisyjnego oraz procedur postępowania administracyjnego w tej dziedzinie),

 • stosowania przepisów prawa konstytucyjnego a w szczególności samej Konstytucji RP (znajomości zakresu działania i kompetencji instytucji władzy państwowej, organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej),

 • wykorzystywania materialnych przepisów prawa administracyjnego m.in. w toku podejmowania decyzji administracyjnych,

 • posługiwania się procedurami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi,

 • interpretacji i stosowania zasad i instytucji prawa konsumenckiego,

 • poruszania się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, instytucji UE, zakresu ich kompetencji oraz korzystania z programów socjalnych i strukturalnych UE,

 • rozpoznawania działań będących w sprzeczności z przepisami karnymi, odpowiedniej reakcji na takie działania i znajomości podstawowych zasad procedury karnej,

 • rozwiązywania szerokiego wachlarza problemów polityki społecznej, a w szczególności stosowania mechanizmów polityki mieszkaniowej, edukacyjnej, walki z bezrobociem, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, walki z ubóstwem itd.,

 • interpretacji i stosowania przepisów prawa międzynarodowego publicznego,

 • zarządzania finansami instytucji publicznych (instytucji budżetowych, samorządowych, itd.) w oparciu o przepisy prawa finansowego,

 • wykonywania zadań samorządu terytorialnego, analizy jego funkcjonowania i finansowania,

 • powadzenia racjonalnej gospodarki zasobami przestrzennymi jednostki samorządowej w oparciu o przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym ,

 • wykorzystywania instrumentów ochrony prawnej, ich organów
  i instytucji,

 • wykorzystywania wiedzy z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych.

 

W toku rozwiązywania wymienionych problemów zostanie wykorzystana znajomość zagadnień socjologicznych, psychologicznych, etyki biznesu, prawnych (w tym dotyczących papierów wartościowych) i komunikacji społecznej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oznacza to, że absolwent posiądzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów menedżerskich.

Studia trwają cztery semestry. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Znajduje zatrudnienie przede wszystkim w komórkach finansowych przedsiębiorstw. Ze względu na szerokie kształcenie kierunkowe może otrzymać funkcje w dowolnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Będzie mógł być także zatrudniony w bankach, organizacjach ubezpieczeniowych, instytucjach publicznych.