Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania i Marketingu » Zarządzanie jakością i środowiskiem
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania i Marketingu » Zarządzanie jakością i środowiskiem

59-220 Legnica, Dolnośląskie
Ul. Korfantego 4, Zobacz na mapie
Tel: (76) 855-16-00
Fax: (76) 855-16-24
WWW: http://www.wsmlca.edu.pl
Email: sekretariat@wsm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie jakością i środowiskiem Zarządzanie jakością i środowiskiem - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie jakością i środowiskiem - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wykaz przedmiotów


Wybrane przedmioty podstawowe, kierunkowe i wybieralne w czasie trwania studiów II – stopnia (uzupełniających magisterskich):

 • Koncepcje zarządzania

 • Zarządzanie procesami

 • Zarządzanie strategiczne

 • Etyka w zarządzaniu

 • Rachunkowość zarządcza

 • Marketing międzynarodowy

 • Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska

 • Jakość i certyfikacja w gospodarce rynkowej

 • Komputerowe wspomaganie jakością (CAQ)

 • Koszty jakości

 • Techniczne aspekty zapewnienia jakości

 • Techniki pomiarowe i urządzenia

 • Systemy zarządzania środowiskowego

 • Totalne zarządzanie jakością

 • Metody i techniki zapewnienia jakości


Sylwetka absolwenta


Absolwent kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem jest przygotowany do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, a w tym: opracowywania regionalnych i lokalnych programów, planowania systemów ochrony środowiska, doboru i optymalizacji środków technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych służących ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska, oceny standardowych instalacji oczyszczania gazów i ścieków, doskonalenia gospodarki paliwami i energią oraz prowadzenia kontroli stanu zanieczyszczenia środowiska.

 

Absolwent potrafi oceniać stan zanieczyszczenia środowiska na obszarze miejscowości, aglomeracji i regionu na podstawie analizy wyników pomiarów lub rezultatów komputerowej symulacji cyfrowej, ustalić przyczyny tego stanu oraz wskazać i zoptymalizować środki zaradcze bądź prewencyjne.

 

Absolwent jest również przygotowany do organizacji i zarządzania systemami kształtowania stanu skażenia środowiska w skali ponadzakładowej oraz kontroli tego stanu, a także posiada znaczny zasób wiedzy z zakresu gromadzenia i zagospodarowywania odpadów stałych oraz odnowy wody i oczyszczania ścieków.

 

Absolwent posiada umiejętność analizowania i diagnozowania systemów zarządzania środowiskiem, dokonywania rachunku ekonomicznego i oceny efektywności gospodarowania, formułowania celów strategicznych i strategii działania, wykorzystania metod statystyki matematycznej oraz ekonometrii do konkretyzacji i weryfikacji zależności między wielkościami ekonomicznymi, zastosowania metod, technik i koncepcji zarządzania w formułowaniu, rozwiązywaniu i interpretacji problemów dotyczących ochrony środowiska.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem może być zatrudniony w:

 

 • organach administracji państwowej i lokalnej zajmujących się kształtowaniem i realizacją polityki ekologicznej, a w tym w: administracji centralnej, Wydziałach Ochrony Środowiska Urzędów Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych, przy pracach związanych z opracowywaniem regionalnych i lokalnych programów ochrony środowiska, planowaniem systemów ochrony środowiska,

 • w instytucjach zajmujących się kontrolą stanu i oceną stanu środowiska, a zwłaszcza w jednostkach Państwowej Inspekcji Środowiska przy organizacji i planowaniu pomiarów, eksploatacji systemów monitoringu środowiska, przetwarzaniu i analizowaniu wyników pomiarów,

 • instytucjach zajmujących się doradztwem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym w zakresie ochrony środowiska,

 • jednostkach naukowo-badawczych przy pracach badawczych nad metodami planowania i realizacji polityki ochrony środowiska oraz w firmach konsultingowych.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem to także przyszły konsument o wysokiej świadomości ekologicznej, który współuczestniczy w kreowaniu nowych standardów jakości życia w swoim środowisku, określając tym samym preferencje rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze lokalnym czy regionalnym.