Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania i Marketingu » Zarządzanie finansami i rachunkowością
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania i Marketingu » Zarządzanie finansami i rachunkowością

59-220 Legnica, Dolnośląskie
Ul. Korfantego 4, Zobacz na mapie
Tel: (76) 855-16-00
Fax: (76) 855-16-24
WWW: http://www.wsmlca.edu.pl
Email: sekretariat@wsm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie finansami i rachunkowością Zarządzanie finansami i rachunkowością - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie finansami i rachunkowością - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wykaz przedmiotów


Wybrane przedmioty podstawowe, kierunkowe i wybieralne w czasie trwania studiów II – stopnia (uzupełniających magisterskich):

Koncepcje zarządzania

Zarządzanie procesami

Zarządzanie strategiczne

Etyka w zarządzaniu

Rachunkowość zarządcza

Marketing międzynarodowy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Systemy informacyjne w zarządzaniu

Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Zaawansowana rachunkowość finansowa

Zarządzanie podatkami

Instrumenty finansowe i zarządzanie portfelem

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Rachunek przepływów pieniężnych


Sylwetka absolwenta


Studia drugiego stopnia na specjalności „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość” są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich na kierunku „Zarządzanie” Stanowią pogłębienie i kontynuację nauczania w ramach takich studiów. Zakłada się, że kandydaci na studia zostali wyposażeni w podstawową wiedzę ekonomiczno-finansową, w tym z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania finansami przedsiębiorstw, prawną oraz informatyczną. Posiadają również wiedzę ogólną i podstawową. Wiedza ta powinna odpowiadać obowiązującym minimom programowym dla kierunku „Zarządzanie i Marketing” w ramach studiów licencjackich. Dodatkowy wymiar godzinowy w ramach przedmiotów, które już wystąpiły
w programach studiów licencjackich czy inżynierskich (identycznie również nazwanych) wynika z konieczności uwzględnienia dla tych przedmiotów zgodnie z minimami programowymi (standardami) dla studiów magisterskich – większej liczby godzin. Stanowią one jednak kontynuację i uzupełnienie wiedzy analogicznych przedmiotów ze studiów licencjackich czy inżynierskich.

W tej sytuacji celem kształcenia w ramach proponowanych uzupełniających studiów magisterskich jest głównie poszerzenie wiedzy, zdobytej w toku dotychczasowych studiów, o wiedzę bardziej szczegółową związaną z obszarem finansowo-rachunkowym działalności przedsiębiorstwa. Chodzi o nabycie umiejętności rozwiązywania specyficznych problemów finansowych w procesie podejmowania decyzji z jednoczesną znajomością zagadnień temu służących. Nie licząc umiejętności nabytych w toku kształcenia na studiach licencjackich czy inżynierskich na kierunku „Zarządzanie”, związanych z kształceniem ogólnym, podstawowym i kierunkowym (wspólnych dla wszystkich specjalności na tym kierunku), a także pogłębienia umiejętności wyniesionych z tych studiów, umiejętności nabyte przez studenta prezentowanej specjalności powinny dotyczyć przede wszystkim:

 • dokonywania analizy rynku,

 • prognozowania zmian zachodzących w otoczeniu i samym przedsiębiorstwie,

 • stosowania metod ilościowych w rozwiązywaniu problemów menedżerskich i finansowych,

 • modelowania symulacyjnego procesów gospodarczych i szacowania ryzyka w procesie podejmowania decyzji,

 • dostosowania polityki finansowej i strategii przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w makrootoczeniu międzynarodowym,

 • stosowania zasad i metod zarządzania w budowie organizacyjnego pionu systemu rachunkowości i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,

 • sporządzania biznes planów i studium wykonalności w przypadku projektów inwestycyjnych, uruchomiania środków pomocniczych, konkursów na kontrakty menedżerskie, procedurach uzyskiwania kredytu bankowego, założenia własnej firmy,

 • rachunku i budżetowania kosztów do celów decyzyjnych w przedsiębiorstwie,

 • interpretacji i stosowania przepisów podatkowych oraz optymalizacji podatków w działalności przedsiębiorstwa,

 • nadzorowania i kontroli stosowania nadrzędnych zasad przyjętej polityki rachunkowości i dyscypliny finansowej w przedsiębiorstwie,

 • optymalnego dostosowania dopuszczalnych przez przepisy rozwiązań rachunkowościowych i finansowych do potrzeb jednostki,

 • dokonywania rozwiązań rachunkowościowych i finansowych w jednostkach budżetowych, non-profit, grupach kapitałowych, instytucjach finansowych,

 • określenia sposobów ewidencji i rozwiązań finansowych w przypadku nietypowych zdarzeń gospodarczych, jak: fuzje, przejęcia, likwidacja, sprzedaż firmy, aport inwestora, prywatyzacja, restrukturyzacja, postępowanie układowe, zarządy komisaryczne, emisja papierów wartościowych, export, import,

 • szacowania i wyboru instrumentów finansowych dla portfela papierów wartościowych inwestora,

 • oceny i zarządzania portfelem aktywów kapitałowych,

 • prognozowania strumieni pieniężnych i planowania finansowego.

 • zarządzania majątkiem obrotowym i płynnością finansową przedsiębiorstwa,

 • wyodrębniania wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowo-finansowej i wyniku finansowego jednostki oraz rzetelne i jasne przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

 • podjęcia decyzji o źródłach finansowania i kształtowanie docelowej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa,

 • obsługi finansowania i ewidencji obrotów z zagranicą oraz rozliczeń w transakcjach międzynarodowych,

 

Całość zamykają kursy dyplomowania. Program zapewnia również pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Studia są dwuletnie (4 semestry). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Po studiach znajdzie zatrudnienie w handlu, przemyśle, instytucjach finansowych oraz w firmach konsultingowych, a także sektorze publicznym. Wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności będzie mógł wnieść istotny wkład w rozwiązywanie problemów finansowych firm na różnych szczeblach zarządzania organizacją. Studia przygotują go również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia na tej podstawie właściwych programów rozwoju.